Постоеле знаци што укажувале дека Коста имал растројство на личноста,

Постоеле знаци што укажувале дека Коста имал растројство на личноста,
На почеток