Македонија

Несекојдневен мултимедијален концерт: Сонувања за заборавеното

Во претесната сала на киното Мис Стон во Прилеп беше изведен навистина несекојдневен мултимедијален концертен перформанс насловен „Сонувања за заборавеното“.

Публиката во Прилепимашереткаможностдаприсуствуванаодличенмузички настанкојбешебазиранврзкомбинацијанаповеќемузичкистилови, вокоидоминирашеизведбанакласичнатазападноевропскамузикаод 17 и 18 век, конкојакакоконтрапунктбеавклученинејзинитеисточнипаралели.

Идејатанапроектотбешедасенаправиспоредбанамузичкототворештвонанашитепросторисоонавозападноевропскитецентри и насетотоадамуседадепоширокарамкаповрзувајќигимузичките и историскитезбиднувања.

Низдинамичната и експресивнаизведбанасопранотАнаМитоскаСтојаноска, зачинетасонарацијатанаактерот и режисерДимитарЃорѓиевски, запрвпатнамакедонскапочвабеаизведениделаодФранческаКачини, ДоменикоСкарлати, БарбараСтроци, Георг Ф. Хендл, но и византиски и народниизворнипесникакоМоредвасезмеја и Домаќинегоститидојдоа.Вопроектотсвојбелегоставија и ВерицаШотаровска – пијано, КатеринаПопоска – мецосопран, ГоцеСекулоски – труба и вокал, ДенисНајдоски – пијано и вокал, АнтонијКолевски – вокал и МиланСекулоски – актер.

Публикатабешевоодушевенаоднастапот, а носителотнапроектотАнаМитоскаСтојаносканајавиможностзагостувањениздругитеградовивоМакедонија, соцел и поширокатамакедонскајавностдаможедауживавоовојуметничкиперформанс.

Завременацелиотнастап, сликашеуметничкатаБојанаАртиновска – Трпческа, а техничката и визуелнареализацијабешеделонаТомеТемелкоски и СашаНацевски.

Кликни за да коментираш

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

На почеток