Македонија

Предмети оформени по иницијативи на Министерството за правда на дневен ред на Уставниот суд

Предмети оформени по иницијативи на Министерството за правда на дневен ред на Уставниот суд

По изразениот интерес на јавноста во врска со иницијативи поднесени од страна на Министерството за правда, преку претставник-министер Кренар Лога информираме дека два од предметите(У.бр.104/2023 и У.бр.108/2023) ќе бидат ставени на дневен ред за дискусија на седницата закажана за 13.09.2023 во 9:30 часот.

Уставниот суд во текот на месец јули 2023 година оформи десет нови предмети по поднесени иницијативи од страна на Министерството за правда, со потпис на министерот Кренар Лога.

Сите иницијативи содржат исти наводи, односно во сите иницијативи се оспорува рокот на објавувањето на актите во Службен весник, како спротивен на Уставот. Во иницијативите подносителот наведува дека оспорените акти се неуставни бидејќи со нив е повреден членот 52 од Уставот, кој утврдува дека законите и другите прописи се објавуваат во Службен весник на Република Северна Македонија „најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното донесување”.

Во иницијативите оспорени се следните акти:

1. У.бр.99/2023

Оспорен акт: Правилникот за формата и содржината на лиценцата за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството.

Доносител на актот: Минисерство за економија

2. У.бр.100/2023

Оспорен акт: Правилникот за висината на трошоците во постапката за издавање на дозволи за користење на простор, дозвола за ограничено користење на ГМО класа 2, 3 и 4

Доносител на актот: Министерство за животна средина

3. У.бр.101/2023

Оспорен акт: Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Доносител на актот: Министерство за животна средина

4. У.бр.102/2023

Оспорен акт: Упатството за доставување податоци и информации за платежната статистика

Макфакс

На почеток