Македонија

Во 2021 невработеноста изнесувала 15.7 отсто

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2021 година, активното население во Република Македонија изнесува 943 004 лица, од кои вработени се 795 087, а 147 917 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 56.0, стапката на вработеност 47.2, додека стапката на невработеност изнесува 15.7.

На почеток