Македонија

Владата ги разреши националните координатори

Владимир Пивоваров е разрешен од должноста в.д. координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.

Неби Бејадин е разрешен од должноста в.д. заменик координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.

Борче Мирчески е разрешен од должноста в.д. Национален координатор за медијација.

Фатмир Ејупи е разрешен од должноста Национален координатор за социјална заштита и процес на деинституционализација.

Бедри Бехадини е разрешен од должноста Национален координатор за информатика и енергетика.

Фатон Асани е разрешен од должноста Национален координатор за соработка со дијаспора.

Рамадан Рамадани е разрешен од должноста Национален координатор за кохезија.

Владимир Симоновски е разрешен од должноста Национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија.

Златко Апостолоски е разрешен од должноста Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам.

Џеладин Тефик Ајвази е разрешен од должноста заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам.

Златко Арсов е разрешен од должноста заменик-национален координатор за борба против тероризам.

Роберт Алаѓозовски е разрешен од должноста Национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка.

Магбуле Амети е разрешена од должноста Национален координатор за здравство.

Д-р Маја Мосјова Мијовска, на предлог на министерот за здравство е разрешена од должноста Национален координатор за трансплантација.

Д-р Билјана Андоновска е разрешена од должноста заменик на националниот координатор за трансплантација.

На почеток