Македонија

Со 2.300.000 денари ќе се реконструира сцената Долни Сарај

Распишан е тендерот за санација на сцената „Долни Сарај“ во Охрид, а работите се проценети на 2.300.000 денари.

Директорката на „Охридско Лето“ Наташа Поповиќ неодамна ја посети сцената „Долни Сарај“ каде на терен изврши увид.

Според јавниот повик кој го распиша фестивалот „Охридско Лето“ на сцената ќе се извршат градежни работи и електро инсталациони зафати.

Во повикот се бара :

Техничка спецификација – Предмер Пресметка

1.Припремни работи

 

1.1 Рачно расчистување на оштетените скалници од гледалиштето, рачен утовар на шуд и негов траспорт до 15 км

м3 =  26.40

1.2 Рачно рушење на дел од трибината за гледалиште, рачен утовар на

шуд и одвоз на истиот до 15 км.

м3= 1.20 х 1,20 х 10,0 = 14,40

1.3 Рачно рушење на бетонски скалила од фестивалската сцена кон исток (партер) рачен утовар на шуд и негов транспорт до 15 км.

м3 =  4,0

1.4 Рачен ископ на земја (планирање) и нивелирање на теренот, делумно распростирање на самиот терен  делумно се транспортира со рачен утовар на хумус и трева

м3= 0,30 х 10 х 20 = 6,0

1.5 Рачно корнење на постоечки пенушки од посечени дрва со рачен утовар на корења, земја, и друг шуд со одвоз на истиот до 15 км.

м3 = 2,0

1.6 Рачно вадење на поставените бекатон плочки од летната тераса, нивно слоѓување за повторна употребаи повторна монтажа

м2 =  60

1.7  Рачно копање на земја за партерно уредување со делумно планирање на

теренот делумен одвоз на истата со рачен утовар и одвоз до 15 км

м3 = 4,0

 

1.8 Рачно рушење на постоечката бетонска охрада на проодната тераса, заедно со бетонскиот гелендер со одвоз на шуд до 15 км

парчиња 106

 

 

Градежни работи

 

 

  1. Бетонски и армирани работи

Набавка и вградување на бетон МБ30 за

2.1 Бетонирање на гледалишна подна скалеста армиранобетонска плоча d= 12цм

м3 = 12 х 16 х 0,12 = 23,00

м3= 18 х 18 х 0,12 = 38.82

Набавка и вградување на бетон МБ30 за

2.2 Бетонирање на армиранобетонски потпорен ѕид од гледалишна подна плоча d = 16 цмсо користење на дуплошперована  иверица

м3 = 0,18 х 10 х 1,2 = 2,0

Набавка и вградување на бетон МБ30 за

2.3 Бетонирање на конзолно армирано бетонска плоча заедно со серклаж просечна дебелина Д= 16цм

м3 = 0,16 х 31 х 0,60 = 3,0

Набавка и вградување на бетон МБ30  во оплата за

2.4 Бетонирање на армирано бетонски скали со користење на оплата од дуплошперована иверица

м3 = 1,20 х 0,16 х 5 = 0,96

Набавка и вградување на бетон МБ30 за

2.5 Набавка и вградување на бетон како подлога за поставување на подни керамички плочки

м3 = 0,07 х 20 х 10 = 14,0

м3 = 0,07 х 3,0 х 16,0 = 3,36

м3 = 0,07 х 1,40 х 37= 3,64

м3=21

2.6 Набавка и вградување на бетон МБ30 во двострано шалована оплата за жардинерии за цвеќе

м3 = 1,2

                                                                                               

 

 

3.Арматура

3.1 Набавка и вградување на арматура во подна гледалишна плоча/ мрежа Q10/10

кг = 520

3.2 Армирање и поставување на бетонски стобчиња

парчиња 107

 

4.Ѕидарски работи

Ѕидање на надворешен ѕид со бетонски блокови во продолжен малтер 1:3:5

м2 = 8,0

5.Малтерисувачки работи

Малтерисување на ѕидна површина на надворешен ѕид од бетонски блокови во цементен малтер

м2 = 16

                        СЕ малтерисувачки работи =

  1. Подови

6.1 Набавка и поставување на мршав бетон како подлога за готов под на сцена

м3 = 0.05 х 14 х 16 х 3 = 33,60

6.2 Набавка и вградување на  полиуретански под за сцена врз предходно извршено нивелирање на под

м2 = 16 х 14 = 224

6.3 Набавка и поставување на бекатон плочки за пристапно пешачка патека заедно со предходно положена песочна подлога

м2 20

6.4 Нивелација и поставување на бекатон плочки

м2 250

 

  1. Огради

7.1 Набавка и вградување на 107 бетонски вретенасти столбчиња за ограда на постоечката проодна тераса заедно со глендер,

парчиња 107

 

 

  1. Санитарен јазол

 

8.1 Рачно рушење на постоечкиот санитарен јазол и одвоз на отстранетиот материјал до 30 км

м3 = 6,0

 

 

  1. Електроника

 

А. Електричнаинсталацијазаелектроенергетскиразвод и надворешноосветлување

 

  1. Разводниормари

 

1.1 Монтирање на разводниормари РО/1 и РО/2 комплет

соизработка на бетонскифундамент и електричноповрзување

бр.2х

  1. Напојникабли

Испорака, пренос и полагање

 

2.1 кабелппоо/А 4х25 мм2                                                                                                            м.20х

2.2 кабелппоо/А 4х35 мм2                                                                                                            м.90х

2.3 кабелппоо/А 4х50 мм2                                                                                                            м.90х

2.4 тракаФеЗн 4х30 мм                                                                                                                 м.200х

 

3.Инсталациони кабли

Испорака, пренос и полагање

 

3.1 кабелппоо-у 3х1,5 мм2                                                                                                            м.40х

3.2 кабелппоо-у 4х4 мм2                                                                                                               м.80х

 

  1. Светлоснаарматура

Испорака, пренос и поставување

 

4.1 металенстолбсо Н=3 м, ф 60 ммкомплет

со 2х автоматскиосигурувачи 16А, 1Р1                                                                                       бр.9х

4.2 светлоснаарматура Ф400 мм (илипоизбор на инвеститорот)

IP 65 со LED 24w/5000k (3000k) комплетсоспојномонтажен

приборзамонтирање на металиенстолб                                                                                    бр.9х

4.3 светлоснаарматурарефлектор IP 65 широкснопсо

LED 24w/ 5000k (3000k), 220V комплетсоспојномонтаженприбор

замонтирање на металенстолб                                                                                                  бр.9х

 

4.4 Прекинувач GS 20-258 U                                                                                                         бр.1х

 

  1. Испорака, преноспосавување

 

5.1 Ископ на кабелскироввоземја 60х60 мм

насипување на слојодпесок 10 см, насипувањепесокзаизрамнување

слојод 10 см, посавување на ГАЛ штитници, поставување на опоменска

лента и затрупување на ровот                                                                                                     м.100х

5.2 металнацевка ф70 мм                                                                                                           м.54х

5.3 металнацевка ф 32 ммм.30х

 

Кликни за да коментираш

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

На почеток