Охрид

Јавен увид: Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид

За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид

Член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Охрид дека се организра Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид, со 88/2021 изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН- ПУМА ДОО Скопје

Член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот, тех.бр. Y37521i. од Агенција за планирање на просторот, Решение за Услови за планирање на просторот, арх.бр. УП1- 15-924/2022 од 19.05.2022 год. од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање.

Површината на проектниот опфат изнесува 0.1878 ха.

ЈАВЕН УВИД
На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено сместување со апартмани и студија, КО Елшани, Општина Охрид, со 88/2021 изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје, надлежниот орган во електронска форма го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Охрид https://www.ohrid.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk за да може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 13.30 во просториите на Општина Охрид, Сектор за урбанизам од 07.11 до 21.11.2023 г.

На почеток