Скопје

Сарај останува без градоначалник

Владата, на предлог на Министерството за локална самоуправа, ја разгледа и усвои Информацијата во врска со Одлуката за престанок на мандатот по сила на Закон за градоначалникот на општината Сарај.

Владата донесе Одлука за престанок на мандатот по сила на Закон за градоначалникот на општината Сарај, по верификацијата на неговиот мандат како пратеник.

На почеток